Aktiv näringspolitik ger fler jobb

Sverige behöver en starkare näringspolitik som skapar fler jobb. Socialdemokraterna vill förbättra företagens förutsättningar för innovation, export och tillväxt.

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd. Men nu tappar Sverige konkurrenskraft. Arbetslösheten har bitit sig fast. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre vilket försämrar företagens möjligheter att anställa. Ett ensidigt fokus på skattesänkningar och privatiseringar har inte fungerat.

Sverige behöver en annan riktning. Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa fler.

Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna. Därför vill vi att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.

Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Ökad export skapar jobb

Varje exportmöjlighet är en möjlighet till fler jobb. Socialdemokraterna vill förbättra företagens förutsättningar att växa genom att nå ut på nya större marknader. Ökade exportmöjligheter är en del av en framgångsrik socialdemokratisk jobbpolitik.

Sverige har en stor exportindustri. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Men nu hårdnar den globala konkurrensen. Andra länder flyttar fram sina positioner med kraftfulla investeringar i innovation, forskning och utveckling. Fler företag från andra länder konkurrerar på världsmarknaderna.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb. Men deras politik fungerade inte. Arbetslösheten ökade och konkurrenskraften försämrades.

Sverige behöver en annan riktning. Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare är alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det kräver mer samarbete och investeringar i framtiden så att svenska företag kan växa och anställa fler.

En stark export är avgörande för att skapa fler jobb och högre tillväxt. Att förbättra företagens möjligheter att nå ut på nya större marknader är en del av en framgångsrik jobbpolitik. Särskilda insatser behövs för att öka svensk export på de nya växande tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika.

Vi socialdemokrater vill ta fram en ny exportstrategi i samverkan mellan näringsliv, politik och akademi. På så vis säkrar vi att företagen får de effektiva insatser som de behöver.

Globalisering och internationell handel

Vi socialdemokrater tror på globaliseringens möjligheter. Socialdemokraterna vill driva på för en ny global överenskommelse mellan arbete, kapital och samhälle, en ”New Global Deal”. Vi vill att globaliseringens fördelar ska komma alla till del.

Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. De senaste årtiondenas ekonomiska globalisering har skapat ett ökat välstånd och bidragit till att fattigdomen minskat för flera hundra miljoner människor. Kraven på demokrati, mänskliga rättigheter och social trygghet växer runtom i världen. Samtidigt måste större ansträngningar göras för att öka antalet demokratiska stater i världen.

Handel, migration, teknisk utveckling och rörlighet för människor och länder närmare varandra. Problem liksom lösningar är än mer gemensamma än tidigare. En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Globaliseringen öppnar nya exportmarknader, sänker priserna på många varor och förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom länder. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxten är mycket stark i många låg- och medelinkomstländer.

Globaliseringen kan också skapa oro och otrygghet, även i Sverige. Den svenska modellen behövs i globaliseringen. Krav på flexibilitet utan sociala skyddsnät och finansoro ökar osäkerheten och gör människor utsatta. Globaliseringens fördelar ska komma alla till del. Människan ska sättas före marknaden. Fred, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och ekonomisk utveckling är grundläggande. Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga för global rättvisa.

Socialdemokraterna menar att det behövs en ny global uppgörelse mellan arbete, kapital och samhälle. Vi socialdemokrater känner särskilt ansvar för att stödja det internationella fackliga arbetet, och för stå upp för människors fri- och rättigheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad.

Sverige har som ett litet exportberoende land stora intressen av att främja en fri och rättvis världshandel. Genom progressiva internationella handelsavtal kan handelshinder rivas samtidigt som löntagarnas intressen respekteras och en hållbar utveckling främjas.

Både opålitligheten hos finansmarknaderna och klimatkrisen kräver globala politiskt hållbara lösningar med bindande regler.

Läs gärna mer under: 

Länk till nationell näringslivspolitik

Länk till näringsdepartementets stadsråd och organisation